Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilen ve Osmanlılar döneminde burada bir araya getirilen Emânât-ı Mukaddese, iç derinlikleriyle milletimiz tarafından keşfedilmiş ve merasimlere dönüşen bir saygı ufkunda değerlendirilmiş; onlardan her bir emânetin çağrıştırdığı mülâhazalar, dine hürmet hissimizi şahlandırmış; asırlar ve asırlar boyu gönüllerimizin kıblenümâsı olagelmiştir. Hemen her zaman onlara bakarken ve onları severken, arkalarındaki zatlarla irtibatlarımızı yenilemiş, onları bir kere daha bütün yücelikleriyle duymuşuzdur. Milli ruhun zedelendiği, mukaddeslere hürmetin sarsıldığı dönemlerde bile emânât-ı mukaddeseyi hep derin bir ihtiram hissiyle selamlamış ve onlara karşı hep saygılı olmaya çalışmışızdır.
İşte, sizleri her an Mukaddes Emânetler’in tılsımlı âlemine girmeye; her bir anında , geçmişin ak hâtıralarına biraz daha dalma; her devri ayrı bir ihtişam ve ayrı bir şân, adetâ dünyâları saran ışıktan tûfân olan seleflerimizin nurdan ırmaklar gibi aktıkları çağlara seyahatler tertip etme fırsatı verecek olan programda Efendimiz’den (sav) yâdigar emanetler tanıtılmaktadır.